Pengikut

Ahad, Mei 31, 2009

KENDURI arwah (Bagian 3)

Oleh: Wan Noriah Haji Daud, 1986.
BERKATA pula Prof.T.M.Hasbi Ash Shiddieqy dalam kitabnya Al Islam [2:245];”Tidak ada perselisihan antara para ulama yang muktabar bahawa mengadakan maktam [menjamu makan] pada malam yang pertama [dari kematian] atau malam yang ketiga dari kematian seseorang, suatu bid’ah. Mengadakan maktam itu suatu perbuatan yang tidak pernah sekali-kali dilakukan [dibenarkan] oleh syarak.” Ia tidak pernah dibuat oleh Nabi s.a.w. dan para sahabat bila berlaku kematian. Ini bukan masalah khilafiah.

Berkata pula Ibn Qudamah;” Adapun keluarga si mati membuat makanan untuk orang ramai ( kenduri arwah) maka yang demikian itu dimakruhkan, kerana perbuatan itu meyerupai perbuatan orang-orang Jahiliah.” ( Koleksi Hadis-Hadis Hukum 6:255). Ibn Qudamah mengambil dalil bagi pendapatnya itu dengan riwayat daripada Jarir bahawasanya Jarir r.a. pernah datang kepada ‘ Umar r.a. lalu bertanya: adakah diratapkan atas mayat (dalam kaum / di tempat) kamu? Jarir menjawab: Tidak! ‘Umar bertanya lagi: Adakah mereka ( kaum tempat kamu) berkumpul di rumah ahli mayat (keluarga si mati ) dan mereka membuat makanan ( untuk orang berkumpul itu )? Jarir menjawab: Ya. Maka berkatalah ‘ Umar: Yang demikian itulah ratapan.”[Ibid,hal.256].

Dari kedua-dua riwayat [hadis] tersebut [oleh Ahmad dan Ibn Majah dan oleh Ibn Qudamah] terbuktilah sudah bahawa para sahabat Nabi telah sepakat [ijmak sahabat] melarang diadakan kenduri arwah itu, bahkan mereka menamakan yang demikian itu sebagai ratapan, sedangkan ratapan itu hukumnya haram, berdasar-kan beberapa hadis diantaranya; “Wanita yang meratap apabila tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan baju aspal dan penuh kudis.” [R. Ahmad dan muslim].

Diterangkan pula oleh Imam Ahmad bahawa memberi makanan kepada orang yang berkumpul di rumah keluarga si mati adalah satu dari perbuatan kaum Jahiliah. Ahmad sangat keras membantah perbuatan ini. [Ibid, hal.256]. Ahmad mengambil dalil bagi pendapatnya itu dengan riwayat daripada Jarir bin Abdullah [ seperti riwayat Ahmad dan Ibn Majah yang disebutkan di atas].


Berdasarkan riwayat tersebut, Imam Ahmad memandang makruh bagi keluarga si mati membuat makanan untuk orang-orang yang berkumpul di rumah mereka [ yakni kenduri arwah].[Ibid,hal.256].

Disebutkan pula oleh Syed Sabiq dalam Fikih Sunnah [terjemahan Indonesia 4:73] bahawa para imam memandang makruh hukumnya, jika keluarga mayat menyediakan makanan buat [untuk] orang-orang yang datang berkumpul kerana hal itu akan menambah kemalangan mereka serta meniru perbuatan orang Jahiliah. Hal itu adalah berdasar hadis Jarir riwayat Ahmad dan Ibn Majah seperti yang telah disebutkan di atas.
Dalam Mazhab Maliki, perbuatan berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mati dan mereka menyediakan makanan untuk dijamu kepad orang-orang yang berkumpul itu lebih-lebih lagi tidak dibolehkan. Apabila ada di antara yang menerima warisan [pusaka] anak yang masih kecil [yatim] atau yang belum dapat didengar suaranya, maka makanan dan minuman yang disediakan itu yang diambil dari harta peninggalan [si mati] haram kita memakannya dengan Ijmak Ulama.

Demikian ditegaskan oleh Prof.T.M.Hasbi Ash Shiddieqy dalam Koleksi Hadis-Hadis Hukum [6:256]. Kenduri arwah itu dihukum makruh adalah diketika belanja yang dipergunakan untuk kenduri itu di ambil dari kepunyaan orang yang melakukan sendiri , bukan dari harta peniggalan simati. Jika diambil dari harta peniggalan simati, sedang dalam keluarganya yang harus ( berhak) menerima pusaka terdapat anak kecil ( yatim) atau orang yang belum boleh di dengar suaranya, maka perbuatan itu haram adanya. (Koleksi Hadis-Hadis Hukum 6:256).

(sambung ke bagian keempat)

Sabtu, Mei 30, 2009

BACAlah buku mengenai solat


MULAnya saya tidak begitu perduli dengan buku terbitan Telaga Biru Sdn Bhd ini, namun untuk mengisi masa yang tersenggang saya meminjam buku ‘SOAL JAWAB REMEH TEMEH TENTANG SOLAT tapi anda malu bertanya’ oleh Ustaz Mohammad Nizam Abdul Kadir’. Harganya hanya RM 16.00. Setelah meneliti di bawah adalah kesimpulan pemahaman saya.

1. Buku ini sangat mudah difahami maksudnya, malah bahasanya sangat sesuai dengan anak-anak muda atau remaja. Tidak syak lagi buku ini disasarkan kepadaa golongan remaja.

2. Buku ini sekalipun mendalami apa saja pengertian dan amalan dalam solat tetapi dilengkapi dalil alquran dan sunah. Pemahaman ibadah yang didasarkan dalil merupakan asas pembelajaran supaya tidak terperangkap dalam pemahaman secara ikut-ikutan.

3. Penulis buku ini tetap menawarkan bentuk amalan yang mudah dan menepati sunah, sekalipun dalam ruang masalah khilafiah. Namun penulis buku ini sangat terbuka dalam membimbing perbedaan pendapat dalam mana-mana amalan dalam solat.

Ya, saya mencadangkan agar buku ini dihadiahkan kepada anak-anak remaja atau sesiapa yang kita sayangi dan mahu melihat mereka berilmu dalam ibadah.

Khamis, Mei 28, 2009

KENDURI arwah (bagian 2)

Oleh: Wan Noriah Haji Daud, 1986.

Dalam kitab yang sama (Mizatul Iktidal) juga disebutkan Imam Ibn Madiniy berkata bahawa ‘Asim bin Kulaib adalah orang yang kita tidak dapat berhujah dengan dia apabila sesuatu hadis itu dia saja yang meriwayatkannya ( Koleksi Hadis-Hadis Hukum 6:258-259). Maksudnya , kalau ada satu riwayat dari jalan ‘Asim bin Kulaib itu dan tidak ada riwayat melalui jalan lain, maka riwayat atau hadis itu tidak boleh menjadi alasan. Dengan kata lain hadis yang diriwayatkan dari ‘Asim bin Kulaib adalah lemah dan tidak boleh dijadikan alasan sesuatu hukum.

Sesudah jelas hadis tersebut dhaif, perlu pula dijelaskan sedikit tentang hadis tersebut yang dikatakan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Daruqutni, sebagaimana yang disebutkan dalam Majallah Hikmah yang telah dinyatakan di atas. Terdapat perbezaan kalimat dalam hadis yang menjadi pokok permasalahan itu. Dalam Majalah Hikmah yang disebutkan di atas, kalimah itu berbunyi,

“Maka di waktu Nabi pulang [dari penguburan jenazah], beliau bertemu dengan seorang pemanggil [penyeru] perempuannya iaitu isteri si mati.’’.

Penulis sendiri tidak dapat memastikan adakah kalimah yang sebegitu memang terdapat dalam kitab Bulughul Ummiyah oleh Al-Syeikh Muhammad Ali Al Maliki kerana penulis tidak mempunyai kitab tersebut. Walau bagaimanapun, penulis mempunyai Kitab Sunan Abi Daud, Dalam Sunan Abu Daud, juzuk 3, halaman 244, hadis nombor 3332 di bawah Kitab Al Buyuk, kalimah tersebut tidak sebagaimana yang disalinkan dalam Majalah Hikmah itu, tetapi seperti berikut;

“Maka di waktu Nabi pulang [dari penguburan jenazah], beliau bertemu dengan seorang pemanggil [penyeru] perempuan.”

Ringkasnya dalam Sunan Abi Daud yang asal tidak terdapat kalimah “da’i imra’atihi” [seorang penyeru perempuan yakni isteri si mati itu] tetapi terdapat “ da’i imra’atiin [seorang penyeru perempuan].

Dengan demikian , hadis tersebut, kalaupun dapat dipandang sahih padahal tidak, kerana ia diriwayatkan melalui ‘Asim bin Kulaib, seorang yang dikatakan tidak baik [lemah hafalannya], tidaklah pula menunjukkan Nabi s.a.w. dan para sahabatnya pergi ke rumah si mati atas undangan isteri si mati itu.

Hanya saja hadis itu menunjukkan Nabi s.a.w. dan para sahabatnya pergi ke rumah seorang perempun [ bukan isteri si mati] atas undangan perempuan itu sekembalinya Nabi s.a.w. dari menguburkan jenazah [Koleksi Hadis-Hadis Hukum 6 :259].

Dalam Kitab Subulus Salam [3.93] kalimah tersebut berbunyi: “da’i imra’atiin” [sesungguhnya seorang wanita memanggilnya [Nabi s.a.w.] kepada satu perjamuan]. Dalam Kitab Nailul Autar [6:69] kalimah tersebut berbunyi: ”da’i imra’ atiin” [seorang penyeru wanita]. Kalimah yang serupa itu juga terdapat dalam kitab Muktasar [terjemahan Indonesia] Nailul Autar [4:1931]. Dalam Kitab Al Muntaqa [ 2: 406], kalimah tersebut juga berbunyi : “da’i imra’atiin” [seorang penyeru perempuan].

Ringkasnya dalam kitab-kitab Subulus Salam [3:93], Nailul Autar [6:69, Muktasar [terjemahan Indonesia], Nailul Autar [4:1931], Al-Muntaqa [2:406],kalimah yang menjadi pokok permasaalahan itu hanya menunjukkan Nabi s.a.w. dan para sahabatnya pergi ke rumah seorang perempuan atas undangan perempuan itu sekembalinya Nabi s.a.w. dari menguburkan jenazah. Tambah pula menurut sambungan hadis tersebut, Nabi s.a.w. tidak makan di rumah perempuan itu, hanya beliau kunyah-kunyah sahaja, lantas beliau bersabda ; “........kambing ini diambil dengan tidak izin tuannya ......”.

Jadi perempuan yang mengundang Rasulullah s.a.w. itu ialah isteri orang yang mempunyai kambing dengan tidak seizin tuannya itu. Dan sekali-kali tidak terdapat qarinah [petunjuk] yang menunjukkan perempuan itu adalah isteri si mati tersebut. Sehubungan dengan ini Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahawa hadis ini terkenal dengan hadis perampasan kambing [Koleksi Hadis-hadis Hukum 6:259].

Syeikhul Islam Ibn Taimiyah membawa hadis ini untuk menerangkan hukum orang yang merampas kambing orang lain, lalu disembelih, dipanggang dan dimasaknya.
[Terjemahan Muktasar Nailul Autar 4:1933]. Di dalam kitab Nailul Autar, hadis ini diletakkan di bawah bab ‘Kambing rampasan yang telah disembelih,dipanggang atau dimasak’ [Ibid, hal.1931-1934].

Oleh hal yang demikian penggunaan hadis tersebut sebagai hujah untuk mengharuskan, apatah lagi untuk menyunatkan kenduri arwah atau kenduri arwah baik untuk upacara hadiah pahala adalah jauh dari mendekati kebenaran, disebabkan oleh beberapa faktor . Oleh itu jelaslah sudah bahawa tiada alasan yang membolehkan atau menyunatkan kenduri arwah itu. Pengarang Asy-Syamil menyebutkan iaitu “Adapun bermasak ahli mayat akan makanan dan dihimpunnya orang-orang memakannya maka kerja itu tiada dinaqal daripada sesuatu. Maka [perbuatan itu, iaitu kenduri arwah] ialah bid’ah yang tercela.” [Bahrul Maazi 7:130].

Pengarang Asy-Syamil mengambil dalil bagi pendapatnya itu dengan hadis Jarir bin Abdullah r.a. katanya; Adalah kami [ para sahabat ] menganggap perbuatan berkumpul di rumah ahli mayat dan membuat makanan [ kenduri arwah] sesudah ditanam mayat itu termasuk dari ratapan.” [R.Ahmad dan Ibn Majah. Ini adalah riwayat Ahmad, sahih. Adapun dalam riwayat Ibn Majah tidak terdapat kalimah ‘ sesudah ditanam mayat itu ‘, juga sahih].

(sambung ke bahagian tiga)

Selasa, Mei 26, 2009

PATUTKAH rokok cap babi?

PAPAN tanda di atas dipasang di kebanyakan masjid di negeri Selangor. Tujuannya tidak lain ialah untuk menegaskan betapa merokok hukumnya haram: bukannya halal, atau makruh dan harus. Hukum haram bererti tegahan dalam agama. Perkara haram, jika dilakukan dengan sedar bererti dosa. Dosa bererti satu tempahan ke neraka di akhirat kelak. Adakah pengertian lain daripada penjelasan berkenaan?

Adakah orang perduli dengan haramnya rokok? Tidak! Kalau umat Islam jijik dengan rokok yang hukumnya haram, tak perlulah pada kotak-kotak rokok diletakkan imej busuk dan buruk akibat merokok. Adakah perokok terkejut dan mahu meninggalkan tabiat merokok setelah melihat busuk dan buruknya kesan merokok? Tidak!

Adakah orang-orang Islam yang kerap ke masjid, yang sentiasa berkupiah dan berserban itu tidak ada yang merokok? Tidak! Kalau orang Islam tidak merokok, maka tidak perlu ada papan tanda larangan merokok di masjid. Kalau orang-orang yang kerap mendengar ceramah agama, yang sentiasa mengangguk-angguk faham ajaran tok-tok guru mengenai agama pun masih bebas dan senyum-senyum melakukan kerja haram merokok, luculah mereka hendak mendakwa orang lain buat maksiat seperti berjudi, mendedahkan aurat dan makan rasuah.

Adakah dengan diberitahu dalam rokok ada tar buat jalan, racun rumpair, racun serangga dan pelbagai racun lagi menyebabkan orang Melayu meninggalkan tabiat merokok? Tidak! Mereka jenis manusia berani mati.

Ohooo, jangan terkejut apabila ada ustaz atau calon ulama yang merokok! Mentang-mentang tidak ada ayat khusus dalam alquran mengenai haramnya merokok, maka dengan title ustaz dia membuat tafsiran sendiri untuk menghalalkan perbuatan haram merokoknya.

Bagaimana hendak menjadikan rokok dipandang jijik dan kotor? Senang saja…. Masukkan bulu babi dalam rokok, tulis pada kotak rokok yang rokok ini mengandungi beberapa helai bulu babi! Semua mamat yang selama ini merokok terus campak rokok dan kata rokok ini betul-betul haram!

Macam tak percaya, tak kanlah hanya babi yang boleh mengubah tabiat merokok orang Melayu Islam di Malaysia. Hanya babi, babi…! Ha ha ha

Ahad, Mei 24, 2009

KENDURI arwah (bagian 1)

Oleh: Wan Noriah Haji Daud (1986)

Sebahagian umat Islam di negara ini khususnya menganggap kenduri arwah itu diharuskan oleh syarak dan perbuatan itu jika diniatkan pula sebagai sedekah , maka jadilah ia sedekah tatauwuk (sunat) . Mereka beranggapan ,mengadakan kenduri arwah itu baik pada hari pertama , hari ketiga , hari ketujuh , hari keempat puluh dan seterusnya adalah suatu perbuatan yang baik dan di beri pahala jika diniatkannya pula sebagai sedekah.

Anggapan yang demikian itu pernah ditegaskan pula oleh [Penyalin:H.M.Basori Alwi: Selamatan dan Tahlil untuk mayit,H.M.Syarwani Abdan: Simpanan berharga ] Al- Ustaz Mohd Nawawi Muhammad dalam Majalah Hikmah, terbitan Majlis Agama Islam Sabah, Ogos, 1979, halaman 37,[Penyalin: pengarang buku “Apakah Tawassul itu Syirik?-”1996 dan Ustaz Badrul Amin dalam kaset Fadzilat Kenduri Arwah dan Tahlil. Malah Ustaz Badrul Amin sanggup mengandaikan [mungkin] kenduri zaman para sahabat itu kenduri arwah.

Antara lainnya beliau [mereka] berhujah dengan sebuah hadis, bermaksud; ” Daripada Asim bin Kulaib daripada seorang lelaki daripada kaum Ansar, dia berkata : kami telah keluar bersama Rasullullah s. a.w . pada suatu jenazah, maka aku melihat Rasulullah s.a.w. memesankan kepada penggali kubur , beliau berkata; Lebarkanlah dari bahagian dua kakinya dan bahagian kepalanya . Maka manakala Nabi pulang, datang seorang memanggilnya dari pihak isteri si mati (da’i imra’tihii], maka nabi memperkenankannya dan kami pun bersama-sama beliau lalu dihidangkan makanan. Kemudian Nabi meletakkan tangannya kepada makanan itu dan begitu juga orang banyak lalu mereka makan dan kami melihat Rasullullah s.a.w. mengunyah sesuap dalam mulutnya” . ( Abu Daud dan Baihaqi. Lihat Majalah Hikmah, Ogos, 1979, hal.37).

[Penyalin: Asal Hadits salah kalimat ini dikutip daripada Kitab Hasyiyah Ath-thah-Thawi kemudian dinukil oleh pengarang Ghunyatul Mutamalli lalu diikuti oleh pengarang-pengarang kemudian]. Dari peristiwa itu beliau mengambil kesimpulan bahawa pekerjaan ini (berkumpul di rumah ahli mayat dan menyediakan makanan dan orang yang diundang memakan hidangan itu) boleh dan jika diniatkan sebagai sedekah maka jadilah ia sedekah tatauwuk ( Ibid, hal . 38 ).

Beliau juga menjelaskan bahawa dari peristiwa itu, Al Syeikh Ibrahim Al Halabi menfatwakan; “Maka inilah (hadis) yang menunjukkan ahli si mati boleh menyediakan makanan dan mengundang orang kepadanya .” (Ibid, hal. 38.).

Begitu juga kata beliau seterusnya , Al Syeikh Ali Al Qari menerangkan dalam Al Mirqatu Sharhu Miskat , katanya, “Hadis ini menurut nyatanya menolak apa yang telah di tetapkan oleh ahli mazhab kita iaitu bahawa makruh menyediakan makanan pada hari pertama dan ketiga dan sesudah seminggu . Oleh yang demikian pendapat yang mengatakan makruh itu adalah tidak benar .” (Ibid ,hal. 38).

Hadis tersebut dikatakan diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Menurut Al Syeikh Muhammad Ali Al Maliki dalam Bulughul-Umniah, halaman 191 dan 194, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Kitab Dalilun-Nubuwah dan juga oleh Iman Abu Daud, juzuk 2, halaman 218 dan oleh Al Syeikh Waliyudin Muhammad Tibrizi dalam Misskatu Al Masyabih, halaman 544 dan -lain ulama hadis.

Persoalannya ialah apakah hadis itu sahih , sehingga ia boleh dijadikan hujah untuk membolehkan kenduri arwah itu diadakan? Prof.T.M. Hasbi Ash-Siddieqy dalam Koleksi Hadis-Hadis Hukum (6:258) menegaskan bahawa pengarang kitab Subulus Salam (3:97) menegaskan hadis itu tidak soheh. Beliau juga menyebut (Koleksi Hadis-Hadis Hukum 6:258) bahawa dalam kitab Mizanul Iktidal oleh Az- Zahabi disebutkan telah berkata Imam Yahya Al-Qattan: Saya tidak mendapati seorang yang bernama ‘Asim melainkan saya mendapatinya seorang yang tidak baik hafalannya.
(sambung ke bagian 2)

Isnin, Mei 18, 2009

TUHAN baru manusia

Oleh: Hishamuddin Rais

Lupakan kedaulatan Sultan Perak. Lupakan kedaulatan Raja-raja. Semua ini adalah ciput. Semua kedaulatan ini tidak akan diambil kira dalam agenda globalisasi yang sedang berjalan saat ini.
Semua Tun, Tan Sri, datin, pak haji, ayatollah, padri, sami, rabbai atau apa sahaja bentuk manusia semuanya menjadi ciput dalam agenda baru yang sedang berjalan hari ini.

Tuhan baru telah muncul. Tuhan yang dibawa oleh sistem kapitalis. Tidak percaya? Sila renung dan periksa diri sendiri. Sistem ekonomi kapitalis telah menjadikan manusia berebut-rebut untuk mengumpul harta. Sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan satu budaya sehingga umat manusia dalam dunia ini terlupa dan terlalai bahawa kita hanyalah transit di atas muka bumi ini.

Budaya kapitalis ini telah mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Manusia moden kurun ke-21 telah dilalaikan untuk menjadi binatang konsumer yang mengguna dan mengumpulkan pelbagai "biji-biji saga" dan barangan kodi untuk mainan.Manusia moden telah menjadi seperti toyol yang asyik bermain dengan biji-biji saga hingga terlupa bahawa tujuan hidup ini untuk mengenal diri sendiri dan melakukan kebaikan.

Sistem kapitalis telah membawa satu budaya dimana ia mengasak, meraba dan merangsang sifat jahat dalam diri manusia. Hukum induk ekonomi kapitalis - keuntungan maksimum – telah melupuskan nilai baik yang sedia wujud dalam diri manusia.

Justeru, apakah kita hairan apabila kita terbaca dalam akhbar bagaimana pembekal susu tepung di tanah besar China telah membubuh melamin dalam tepung untuk dijual sebagai susu. Mereka menjual susu ini bukan kepada orang Sweden tetapi kepada bayi-bayi China, sanak-saudara mereka sendiri.

Justeru, apakah kita hairan apabila membaca berita di Sepanyol dan Portugal, ada pembekal minyak zaiton membubuh minyak hitam yang terpakai untuk dijual sebagai campuran minyak zaiton.

Justeru, apakah kita hairan apabila membaca bagaimana kontraktor Bumiputera yang bersunat dan selalu naik umrah telah membuat bangunan sekolah, bilik makmal dan hospital dengan menggunakan barangan tidak berkualiti dan akhirnya bangunan-bangunan ini runtuh?

Semua ini dilakukan kerana mereka hidup mengikut hukum dan budaya kapitalisme. Keuntungan maksimum adalah tuhan baru yang sedang disembah. Selama 30 tahun kebelakangan ini, tuhan baru ini muncul di serata pelusuk dunia. Tuhan ini akan berada di mana sahaja wujudnya sistem ekonomi kapitalis, termasuk di Malaysia.

Tiga puluh tahun dahulu, air, api, jalan raya, hospital, bank, sekolah, universiti, telefon, radio, tv – semua ini milik kita bersama. Semua ini hak milik negara, bermakna hak milik orang ramai. Tiba-tiba harta orang ramai ini telah diswastakan. Siapa sebenarnya yang menelurkan dan mencadangkan dasar penswastaan ini? Dasar ini dimunculkan oleh pemikir kabel-kabel Illuminati.
Para pemikir daripada pelbagai think tank (kumpulan pemikir) ini yang telah mengajukan agenda penswastaan kepada Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) sebagai satu usaha untuk apa yang mereka panggil – cara untuk memperbaiki dan mengembangkan ekonomi di negara-negara sedang membangun.IMF dan Bank Dunia menjadikan penswastaan ini sebagai dasar untuk diterima pakai. Negara Dunia Ketiga yang miskin, jika ingin meminjam dana dari bank-bank antarabangsa, diwajibkan menjalankan dasar penswastaan. Penswataan bermakna menjualkan harta hak milik orang ramai kepada kaum kapitalis antarabangsa.Di belakang dasar penswastaan ini, para pemilik bank dari kabel Illuminati. Para pemilik bank yang telah mengumpulkan berbilion kertas dolar memerlukan pasaran pelaburan baru. Hukum ekonomi kapitalis mewajibkan kaum pemodal terus mencari pasaran baru.

Di Eropah barat, pasaran telah tepu. Maka kabel Illuminati telah mengarahkan Bank Dunia dan IMF memaksa buka seluas mungkin pasaran di negara Dunia Ketiga. Hasilnya, kita melihat harta negara kita – air, telefon, tv, jalan raya, hospital, bangunan, bank – semuanya bertukar tangan.
Apabila Perang Dingin tamat lihat apa yang telah terjadi kepada Rusia dan Eropah Timur.
Negara-negara ini yang sedang mengamalkan sistem ekonomi sosialis telah diasak dan diserang. Rusia dipecah-pecahkan. Perang dicetuskan di Bosnia, di Kosovo, di Montenegro dan di Chechen – semua ini perancangan licik untuk memaksa harta rakyat di Eropah timur dijual kepada kaum pemodal antarabangsa.
Sesudah dasar penswastaan diterima pakai, kita mula terdengar apa yang dikatakan "dunia tanpa sempadan". Dunia tanpa sempadan ini agenda Illiminati untuk melupuskan kedaulatan negara. Dunia tanpa sempadan bukan bererti orang Afrika boleh senang-senang masuk ke Eropah. Dunia tanpa sempadan bukan bererti buruh rakyat Pakistan boleh masuk ke Jepun untuk mencari kerja.

"Tanpa sempadan" hanyalah untuk duit kaum pemodal masuk ke mana sahaja bagi memaksimumkan untung mereka. Modal antarabangsa ini tidak boleh diganggu-gugat ketika modal ini sedang mencari keuntungan maksimum di mana sahaja di dunia ini. Dunia tanpa sempadan hanyalah untuk para pelabur antarabangsa "bermain tikam dan berjudi" di pasaran saham negara-negara Dunia Ketiga.

Lihat apa yang berlaku di Asia Tenggara pada 1997. Lihat bagaimana kaum kapitalis antarabangsa telah menerobos masuk dan menekan negara-negara Asia Tenggara dan akhirnya banyak hospital kita terjual, telefon kita terjual, sistem pendidikan kita terjual.

Lihat Tesco, Carrefour, Giant, Courts, AIA, ING, Ikea, Burger King, MacDonald, Shell, Esso – semua ini milik pemodal antarabangsa. Semua ini dipaksakan ke dalam pasaran kita melalui perjanjian Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO).

WTO memaksa negara Dunia Ketiga membuka pasaran untuk pemodal antarabangsa masuk mencari untung. Perjanjian ini adalah perjanjian terbuka yang berat sebelah – sama seperti perjanjian-perjanjian East India Company yang telah dibuat oleh Sultan Johor dengan Raffles pada 1819, sama seperti perjanjian Sultan Kedah dengan Francis Light pada 1786, sama seperti Perjanjian Pangkor 1874 yang akhirnya Tanah Melayu jatuh ke tangan British.Dari zaman penjajah dahulu, cita-cita kaum pemodal kapitalis ini untuk memiliki dunia ini tidak pernah padam-padam. Cita-cita kaum pemodal antarabangsa ini - untuk menjadikan umat manusia sebagai hamba - adalah manifesto Orde Baru Dunia.

Kabel-kabel Illuminati saban hari merancang. Hari ini semua strategi telah dirancang, semua telah disusun. Para pemilik bank di belakang Iluminati sedang dalam persediaan akhir untuk melahirkan apa yang mereka katakan Orde Baru Dunia.Lihatlah nanti bagaimana kabel-kabel Illuminati ini akan memaksa Malaysia untuk menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Dalam perjanjian ini, tidak ada yang ‘free’ (percuma atau bebas). FTA ini akan memaksa kita terus membuka semua pasaran negara kita untuk kaum pemodal antarabangsa mencari keuntungan maksimum.

Orde Baru Dunia ini adalah dunia baru di mana kedaulatan negara tidak wujud lagi. Rancangan ini sedang diatur – Kanada, Amerika Syarikat dan Mexico telah disatukan. Kemudian, seluruh selatan Amerika akan dijerut masuk. Eropah sedang bersatu – ia akan menjerut masuk Afrika dan Timur Tengah. Asia akan dikepalai oleh Jepun yang akan menjerut semua negara di Asia.Lihat sekarang, telah wujud Asean dan Apec untuk Asia, Kesatuan Afrika Union untuk benua tersebut, dan Kesatuan Negara Amerika Selatan untuk Amerika Latin. Semua ini adalah perancangan Illuminati. Semua ini direstui oleh kaum pemodal antarabangsa. Rancangan akhir mereka ialah untuk memastikan semua rakyat dunia ini akan tunduk kepada kuasa mereka.

Dalam masa yang tidak lama lagi, manusia akan dicap dengan mikrocip. Tidak percaya? Bukankah idea ini telah terkeluar dari mulut seorang pegawai polis Malaysia tiga tahun dahulu dan berita ini telah dilaporkan dalam Utusan Malaysia. Mikrocip ini untuk bayi yang baru lahir – atas alasan untuk mengekori penjahat. Tetapi hakikatnya mikrocip ini untuk mengawal semua umat manusia agar tunduk kepada sistem ekonomi kapitalis. Umat manusia akan taat bekerja dari jam 9 hingga 5 – hanya bercuti Sabtu dan Ahad.

Jika sopan dan tekun, mereka akan dapat gaji untuk membeli kondo, i-pod, Kancil, kasut Prada, beg Luis Vuitton dan pelbagai jenis "biji-biji saga" yang dijanjikan. Sila baca novel 1984 oleh George Orwell dan tontonlah filem Metropolis oleh Fritz Lang.

Ini semua bukan dongeng konspirasi. Ini bukan plot sebuah novel yang belum siap. Inilah hakikat politik dunia hari ini. Memahami politik dunia hari ini amat penting. Jika kita gagal untuk memahami garis dan strategi Illuminati, maka kita tidak akan melawan. Jika tidak bangun melawan, maka umat manusia dalam dunia ini akan dijadikan hamba abdi.

ISLAM itu mudah difahami

ISLAM itu sangat mudah difahami dan diamalkan. Itulah satu kesimpulan yang hakiki dan tidak boleh dinafikan. Kenyataan ini bukanlah sengaja dibuat-buat dengan bias (ada kecondongan) melainkan berdasarkan sejarah awal Islam, zaman wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. Mudahnya untuk memahami hal ini ialah Allah yang mencipta alam ini termasuk manusia, dan Allah menyerahkan pengurusan bumi ini kepada manusia. Allah juga yang menurunkan Islam untuk dijadikan panduan hidup manusia. Maka tidak munasabah Islam itu dilihat sebagai susah difahami dan diamalkan.

Pintu masuk Islam adalah tauhid. Tauhid yang Allah ajarkan kepada manusia sebenarnya mudah, iaitu mudah difahami dan diamalkan dalam kehidupan. Tauhid ini juga merupakan paksi seluruh sistem hidup Islam. Berdasarkan ajaran al-Quran, dan sejarah dakwah Rasulullah, tauhid Islam ialah menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada apa-apa Tuhan atau perkara lain yang boleh dianggap seperti Tuhan. Kena faham bahawa maksud Tuhan di sini ialah satu kuasa yang berkuasa atas segala-galanya daripada hal sekecil-kecilnya seperti anak kuman kepada yang dianggap paling luas dan besar iaitu alam raya ini (rububiyyah). Bukalah al-Quran dalam kisah para Nabi dan Rasul, inilah dakwah tauhid kepada manusia.

Sebenarnya Allah sendiri telah menjadikan manusia mempunyai fitrah menerima Allah sebagai Tuhan. Dalam surah al-A’raf ayat 172 Allah menerangkan janji roh manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung. Kerana fitrah inilah sejak zaman dahulu, di mana pun manusia tinggal mereka mempunyai kepercayaan ketuhanan. Tanpa petunjuk, mereka menyembah alam seperti batu, gunung, matahari dan sebagainya. Sebab itu dakwah pertama Islam ialah tauhid mengenali semula Allah sebagai Tuhan.

Laluan kedua tauhid ialah menyembah Allah selaku Tuhan yang Maha Agung (uluhiyyah). Ibadah merupakan pembuktian terhadap penerimaan Allah sebagai Tuhan. Dalam semua sejarah dakwah para Nabi dan Rasul, mereka bukan sahaja menjelaskan mengenai Allah dan kekuasaannya, tetapi mengajak manusia menyembah-Nya. Tahap kedua tauhid inilah yang mula menapis keikhlasan manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan.

Sesiapa pun boleh mendakwa sudah menerima Allah sebagai Tuhan, termasuk orang yang tidak menganut Islam (lihat surah Yunus ayat 31), sebab itulah Allah mahu manusia beribadah sebagai bukti ketulusan bertauhid kepada-Nya. Ibadah ini wajib mengikut apa yang diajarkan oleh Allah melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Ibadah yang bukan berdasarkan petunjuk wahyu tidak sah. Ibadah yang ditambah atau dikurang juga tidak sah.

Sebagai contoh, haji merupakan ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim, tetapi kemudian terjadi amalan bid’ah (penambahan dalam ibadah oleh manusia). Kemudian Nabi Muhammad membersihkan amalan haji daripada perkara-perkara bid’ah. Solat pun wajib mengikut cara yang Rasulullah ajarkan. Sangat terkenal hadis Nabi yang bermaksud, “Solatlah kamu semua sebagaimana melihat aku solat.” Dan solat cara Nabi itu termasuk zikir sesudah solat mudah sahaja. Pendek kata, ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah mudah saja, tidak rumit sebagaimana difahami oleh sebagian orang Islam hari ini.

Dengan dakwah tauhid rububiyyah dan uluhiyyah ini semua golongan manusia sama ada yang kurang pendidikan sehingga para cendikiawan mudah saja memahami Islam. Malanglah jika ada yang mengaku pendakwah mengatakan tauhid (akidah) Islam itu rumit dan memerlukan kelas-kelas pengajian yang lama. Lebih malang apabila Islam yang sepatutnya bersih daripada sebarang pengaruh asing diertikan semula berdasarkan aliran-aliran pemikiran dan kelompok. Misalnya kalau hendak faham tauhid Islam kena ikut aliran Asya’irah, hendak faham cara hidup Islam kena keluar 40 hari dan sebagainya atau kena masuk tarekat sufi dan sebagainya.

Dakwah kepada aliran dan kelompok inilah yang merumitkan dan menimbulkan kekeliruan kerana aliran-aliran fahaman ini saling tidak menghormati pendirian kumpulan lain. Sebaik-baiknya, serulah ke jalan Islam yang asal sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan generasi awal atau zaman salaf. Pemahaman Islam berdasarkan manhaj salaf bererti mempelajari Islam sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah dan generasi para sahabat. Zaman ini Islam belum dicemari aliran pemikiran tamadun Yunani dan India.

Jumaat, Mei 15, 2009

BEBERAPA pendapat Imam Syafie rhm.


Apabila disebut nama Imam Syafie, rata-rata umat Islam mengenalinya. Apatah lagi di negara seperti Malaysia, yang majoriti umat Islam bermazhab Syafie. Pun begitu, ada pendapat atau pegangan Imam besar ini yang tidak popular di negara kita, atau sengaja tidak dipopularkan. Antaranya:

1) Imam Syafie berakidah Allah Taala berada di atas Arasy.
Imam Syafie berkata: “Pegangan dalam sunnah yang aku berada di atasnya, dan dipegang oleh mereka yang aku temui seperti Sufian, Malik dan lain-lain ialah menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, dan Allah berada di atas arasyNya di langitNya, mendekati makhlukNya sebagaimana Dia kehendaki, turun ke langit dunia sebagaimana Dia kehendaki”. Al-Uluw oleh Al-Zahabi (hlmn: 165), Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah (hlmn: 165).

2) Imam Syafie menegaskan kewajipan beriman dengan segala sifat Allah, dan sifat Allah hendaklah dipelajari melalui syarak, bukan dengan akal.
Kata Imam Syafie: “Allah Taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Tidak boleh seseorang pun menolaknya. Sesiapa yang menyalahi selepas tertegak hujah di hadapannya, maka dia menjadi kufur. Manakala sebelum tertegaknya hujah, dia dimaafkan dengan alasan jahil. Kerana ilmu tentangnya tidak dapat diperolehi dengan akal, pandangan, dan fikiran”. (Fathul Bari 20/494)

3) Imam Syafie berpendapat pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada si mati.

Firman Allah Taala yang bermaksud:
“Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya”. (Al-Najm: 39).

Ibn Katsir berkata, “Daripada ayat yang mulia ini, Imam Syafie -rahimahullah- dan mereka yang mengikutinya mengeluarkan hukum bahawa pahala hadiah bacaan (Al-Quran) tidak sampai kepada orang-orang yang mati”. (Tafsir Ibn Katsir: 7/465).

4) Imam Syafie melarang bersembahyang berimamkan orang Syiah.

Al-Buwaitiy (murid Imam Syafie) bertanya kepada Imam Syafie, “Bolehkah aku bersembahyang di belakang orang Syiah?”
Imam Syafie berkata, “Jangan bersembahyang di belakang orang Syiah, orang Qadariyyah, dan orang Murjiah”
Al-Buwaitiy bertanya pula tentang sifat-sifat mereka. Lalu Imam Syafie menyifatkan, “Sesiapa yang mengatakan Abu Bakr dan Umar bukan imam, maka dia Syiah”. (Siyar A’lam Al-Nubala 10/31).

5) Imam Syafie mencela kumpulan sufi.

Imam Syafie berkata: “Kalau seorang lelaki bertasauf pada awal pagi, tidak sampai waktu Zohor kamu akan mendapati dia sudah menjadi bebal”. (Manaqib Al-Syafie 2/208)
Kata beliau lagi: “Tidak ada seorang pun melazimi golongan sufi selama 40 hari, kemudian akalnya boleh kembali (seperti sediakala)”. (Talbis Iblis: 371)
Kata beliau lagi: “Seorang sufi tidak menjadi sufi melainkan ada padanya empat sifat:
- sangat malas
- banyak makan
- banyak tidur
- banyak cakap kosong”.
(Manaqib Al-Syafie 2/208).

Antara kata-kata Imam Syafie lagi tentang tasauf: “Tasauf diasaskan di atas kemalasan”. (Hilyatul Awliya). Beliau juga berkata: “Aku mendampingi golongan sufi selama tiga puluh tahun, aku tidak melihat seorang pun dalam kalangan mereka berakal kecuali Muslim Al-Khawwash”. (Talbis Iblis: 447).

6) Imam Syafie mencela orang yang mendalami ilmu kalam.

Kata Imam Syafie: “Hukumanku terhadap ahli kalam ialah mereka hendaklah dipukul dengan pelepah-pelepah, diusung di atas unta, dan bawa mengelilingi kabilah-kabilah. Dilaungkan kepada mereka: Inilah balasan orang yang meninggalkan Kitab dan Sunnah, dan mempelajari ilmu kalam”. (Tawali al-Ta’sis: 64).

7) Imam Syafie mewajibkan tunduk kepada dalil, bukan taksub kepada imam.

Kata Imam Syafie: “Ulama telah berijmak (sepakat) bahawa sesiapa yang telah nyata baginya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal dia meninggalkannya kerana mengikut pendapat seseorang”. (Madarij al-Salikin 2/335).

Isnin, Mei 11, 2009

AKIDAH Muktazilah?

PERTAMA kali saya mendengar ceramah akidah yang menekankan tema teras ‘Allah wujud tanpa bertempat’ ialah di pejabat Perkim Kuantan tahun Jun 2006 oleh seorang ustaz dari Pekan Pahang. Kemudian saya diberi kertas kerjanya. Pada saya kertas kerja ini hanya kerangan biasa kerana tidak ada apa-apa sumber rujukan. Selepas itu saya mendapat beberapa SMS yang berfokuskan hal sama, sambil menekankan itu adalah akidah para nabi. Kemudian lagi dalam emel yang diterima pun saya dipaksa menerima ayat ‘Allah wujud tanpa tempat’ sambil menekankan adanya orang-orang yang sebenarnya sesat dalam akidah.

Selain itu telah ada ceramah, seminar dan forum mengenai teras akidah yang dikatakan Allah wujud tanpa tempat. Dalam dunia maya tanpa had, banyak sudah dipromosikan dan didebatkan. Dan banyak sudah kerja tuduh-menuduh sesat dan kafir kerana tema berkenaan.

Yang menarik, sejak tahun 2006 hingga kini setelah berkali-kali saya bertanya kepada ustaz itu dan bertanya kepada orang yang sefaham dengannya, tiada jawaban. Apa yang saya tanya ialah: Manakah dalil al-Quran yang menjelaskan nabi-nabi berkata Allah wujud tanpa tempat? Adakah munasabah persoalan yang dikatakan teras dalam akidah tidak tercatat secara jelas dalam al-Quran?

Tulisan ini tidak sependapat mengatakan para nabi berakidah teras Allah wujud tanpa tempat, sebaliknya para nabi bekerja keras mendakwah tauhid mengesakan Allah serta menyeru manusia beriman dan menyembah-Nya.

Benarkah semua nabi yang namanya tercatat dalam al-Quran menekankan tauhid bertema Allah wujud tanpa tempat? Adakah Nabi Nuh mendakwahkan tauhid kepada kaumnya supaya percaya Allah wujud tanpa tempat? Susah sangatkah manusia zaman Nabi Nuh hendak menerima bahawa Allah wujud tanpa tempat sehingga sanggup mati hanyut dalam banjir?

Kisah Nabi Ibrahim di Babylon? Nabi Ibrahim, sehingga menghancurkan semua berhala kecil kaumnya bukan kerana kaumnya masih tidak mahu menerima Allah yang sifatnya dikatakan tanpa tempat. Sangat jelas, bahawa dakwah tauhid yang diseru oleh Nabi Ibrahim adalah antara keesaan Allah dengan kesesatan syirik. Debat antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya ialah siapa Tuhan dan apa kuasa Tuhan. Nabi Ibrahim mahu semua kaumnya meninggalkan berhala. Berhala itu batu, mati, itu bukan tuhan, itu syirik, sebaliknya menerima dan menyembah Allah. Allah Tuhan sebenar, Tuhan yang hidup, yang memberi hidup dan mematikan semua. Dan Nabi Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup kerana kaumnya tidak menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan, yang menguasai segala-galanya. Tidak ada kisah atau tema sama ada Allah itu wujud dengan tempat atau tidak bertempat di sana.

Kemudian, susah sangatkah Raja Mesir purba Fir’aun hendak menerima bahawa Allah wujud tanpa tempat? Bukankah isu tauhid besar yang berlaku antara Nabi Musa dengan Fir’aun adalah keesaan Allah. Nabi Musa mahu Fir’aun dan manusia percaya Allah itu satu dan manusia menyembah-Nya. Fir’aun mempertahankan dirinya adalah Tuhan. Tidak ada ayat yang keluar daripada para ahli sihir Fir’aun yang membawa maksud Fir’aun adalah Tuhan yang bertempat dan Allah adalah Tuhan yang tidak bertempat, maka ahli-ahli sihir itu beriman kepada Allah. Yang ada ialah penolakan ahli sihir kepada Fir’aun sebagai Tuhan sebaliknya mereka menerima dan beriman Allah, Tuhan Nabi Musa sebagai sebenar-benar Tuhan yang menghidupkan dan mematikan manusia.

Adakah Nabi Muhammad rasul akhir zaman bertungkus-lumus menerangkan kepada manusia yang Allah itu wujud tanpa tempat? Seolah-olahnya setiap kali Rasulullah s.a.w. berdakwah menyeru manusia beriman kepada Allah, kerana Allah itu wujud tanpa tempat. Kalaulah dakwah tauhid Rasulullah meminta manusia beriman kepada Allah kerana Allah wujud tanpa tempat, tidak susah orang-orang Arab Makkah waktu itu menerimannya. Mereka tidak rugi apa-apa jika penolakan syirik bukan teras dakwah tauhid.

Yang menjadikan dakwah Rasululah begitu hebat dan gegak gempita ialah kerana tauhid mengesakan Allah, menolak syirik. Orang seperti Abdul Mutalib (penguasa Makkah), Abu Lahab, Abu Jahal bukan tidak percaya adanya Allah, tetapi dia dan rakyat Makkah juga menyembah berhala yang dikatakan ada kuasa seperti Tuhan, percaya tahyul, khurafat dan mengamalkan bid’ah. Kalau setakat hendak menerima Allah wujud tanpa bertempat, mudah saja mereka menerima dakwah tauhid. Namun apabila tauhid Islam itu menyerang dunia syirik, khurafat, tahyul dan bid’ah, itulah punca besar penentangan terhadap Islam.

Perhatikan Sahabat Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya kerana menerima tauhid Islam. Sekalipun Bilal disiksa untuk mengubah tauhidnya, mulut beliau mengucapkan ‘ahadun, ahadun, ahadun’. Ucapan ‘ahadun’ satu penyaksian dan pembelaan kepada akidah keesaan Allah yang menolak syirik, tahyul, khurafat dan bid’ah.

Kalangan mereka berkata ini adalah akidah Ahli Sunnah Waljamaah. Imam Abul Hasan al Asy’ari yang dikatakan pelopor ASWJ dalam kitabnya Maqalat al Islamiyyin wa iktilaf al Musallin menyatakan golongan Muktazilah berakidah Allah wujud tanpa tempat. Menurutnya, jumhur ulama Muktazilah berpendapat ‘Allah berada di mana-mana’ dan sebagian lagi berpendapat ‘Allah wujud tanpa bertempat’. Pihak Muktazilah mentakwil kata istiwa dalam ayat 5 surah Taha‘ Allah beristiwa (bersemayam) di Arasy’ sebagai ‘Allah menguasai (istaula)’.

Inilah beban sejarah yang cuba diselindungkan. Mendedahkan ‘Allah wujud tanpa tempat’ sebagai kerja kaum Muktazilah bermakna menggegerkan orang ramai yang selama ini diasak bahawa itu adalah akidah AWSJ. Untuk rekod, Muktazilah dianggap berlawanan sama sekali dengan AWSJ. Malah Imam Abul Hassan pada akhir hayatnya kembali menuruti manhaj salaf.

Kesimpulannya akidah para nabi berdasarkan al-Quran adalah mengesakan Allah iaitu menerima, mengesah dan menyembah Allah itu Esa. Inilah tauhid yang menyeluruh dalam hidup, yang berjaya mengubah cara hidup manusia daripada hamba yang derhaka kepada Allah kepada hamba yang taat kepada Allah. Ambil contoh bab akhlak, daripada buruknya akhlak sebelum Islam kepada akhlak yang mulia.

Untuk sesiapa mendakwa bahawa para nabi berakidah demikian dan menjadikan mesej utama dakwahnya, perlu pembuktian khusus. Pemahaman mudah ialah mesej berkenaan hanyalah subpengenalan sifat Allah. Menjadikan subtopic sebagai hal besar bukanlah satu keputusan tepat keraan berdasarkan al-Quran dan sunah, jelas semua nabi menekankan keesaan Allah dan mahu manusia menyembah-Nya.

Khamis, Mei 07, 2009

MENCARI yang berjiwa besar


RUPA-rupanya bukan senang seseorang hendak memiliki jiwa besar. Jiwa besar itu ialah kesanggupan seseorang berada dalam keadaan apa pun tanpa menggadai prisip pegangannya. Orang yang berjiwa besar juga bersedia menerima pendapat yang tidak disenanginya. Orang berjiwa besar juga sanggup menerima hakikat dirinya selama ini salah dan mengaku salah.

Maka lawan orang berjiwa besar ialah orang berjiwa kecil yang sombong dan menganggap dirinya saja yang betul. Orang begini juga takut untuk mengakui pendapat orang lain sebagai betul, dan tidak sekali-kali akan mengakui kesalahannya sekalipun sudah jelas lagi nyata salah atau silapnya.

Orang yang dikatakan berjiwa besar atau orang yang berjiwa kecil bukan hanya boleh kena kepada orang berpangkat besar dan punya pengaruh. Daripada orang kecil, kanak-kanak, remaja atau yang kerjanya sebagai pengemis sehingga orang yang dikatakan hebat seumpama raja! Dalam mana-mana kelompok manusia akan ada saja yang berjiwa kecil tetapi payah mencari yang berjiwa besar!

Sewaktu musim haji tahun 2002, saya hadir kuliah lepas Isyak tempat menginap di Makkah. Yang menjadi pertanyaan orang ialah bagaimana kedudukan solat subuhnya yang tidak ada bacaan qunut. Penceramah atau ustaz memang menjelaskan hal itu tidak mencacatkan solat. Kemudian ustaz ini mengatakan pula jika imam berqunut dan makmum tidak mahu berqunut boleh juga terus saja sujud dan dikira masih dalam jemaah solat. Katanya solatnya tidak batal, duduk dalam tahiyat menunggu imam melafaz salam barulah dia melafaz salam juga! Saya tanya tidakkah perbuatan itu menyalahi hadis nabi yang lebih kurangnya maksudnya di akhirat kelak muka orang yang mendahului imam menjadi himar! Maksudnya, tmakmum idak boleh mendahului imam.

Tiba-tiba penceramah nampak menggelabah, sambil mengatakan hadis itu betul dan pendapatnya tadi juga merujuk kitab yang dipegangnya itu juga betul. Dia mengambil masa beberapa ketika untuk stabil semula sambil matanya memandang kiri kanan. Tentu jiwanya resah dan berlaku dilema antara benarnya hadis nabi dan salah pendapatnya. Hendak mengaku pendapatnya salah, tidak sama sekali!

Baru-baru ini dalam web forum yang saya menjadi ahli barunya turut melihat orang yang berjiwa kecil. Hal mudah dan kecil tetapi kesannya besar. Ada orang bertanya status bacaan lafaz niat sebelum solat. Saya kira moderator tentulah orang yang hebat dan mengendalikan semua ruangan forum dengan profesional.

Komen dan soalan saya:

“Hukumnya sunat juga walaupun tidak ada contoh daripada Rasulullah? Jadi bagaimana hendak padankan dengan maksud sabda Nabi supaya kita solat sebagaimana melihat baginda solat? Saya tak mahu nafilah yg sdr letakkan itu kata2 ulama, tapi bagaimana hendak memahamkan dengan contoh solat Rasulullah.”

Inilah cara 'ustaz' berkenaan menjawab berbentuk helah, bukan terus fokus menjawab kepada isu. Cara beliau mendedahkan betapa sikap angkuhnya. Lihat:

“Sebelum tuh nak tanya, standard anda sekarang ini taraf mujtahid mana?
Dan kemudian dah menguasai disiplin ilmu dalam istinbath hukum ke belum?
Anda sekarang ini solat mengikut siapa?

Terima kasih.”

Dalam forum di http://www.al-fikrah.net/ misalnya seorang ahli mendedahkan pengalamannya bertanya kepada ustaz dalam masjid. Oleh kerana rakan ini tidak hafal ayat al-Quran yang hendak ditanyakan secara terbuka, maka dia membacakan dalam terjemahan Melayu. Mungkin kerana ustaz penceramah terganggu dengan pertanyaan rakan ini, maka dikutuknya rakan ini dengan mengatakan lebih kurang ‘inilah kalau tidak faham bahasa Arab dan mahu faham cara sendiri…’. Memang isu pokok yang ditanya tidak disentuh langsung. Pandai ustaz ini mengelak daripada menjawab. Betul-betul macam putar belit ahli politik di dewan perundangan!

Itulah beberapa contoh manusia yang berjiwa kecil tetapi merasa dirinya hebat. Sedikit ilmu yang ada padanya dirasakan orang lain serba jahil dan mesti menerima saja apa yang diucapkannya. Zaman telah jauh dan pantas berubah, tetapi minda sesetengah tokoh dalam masyarakat masih kaku seperti zaman feudal abad ke-17!

Isnin, Mei 04, 2009

ALLAH mengajar kita berhujah

AL-QURAN dengan jelas mengajar kepada pembaca supaya memberikan hujah dan bukti apabila sesuatu perkara disampaikan. Sekalipun Allah selaku Tuhan yang Maha dalam segala-galanya boleh saja menempelak, mengutuk, menyalahkan seseorang yang masih tidak mahu menerima mesej wahyu, namun Allah mengajarkan kepada manusia supaya memberikan hujah dan bukti.


Secara fitrahnya, manusia juga tidak akan menerima apa-apa ilmu atau pengajaran jika tidak disertakan kekuatan hujah dan bukti. Kerana fitrah inilah ilmu sains berkembang. Sains tidak akan diterima secara taklid atau pengajaran secara pemaksaan. Misalnya seorang guru sains ditanya bagaimana hujan terjadi, dia akan menerangkan bagaimana hujan itu terhasil daripada percantuman hydrogen dan oksigen. Tidak ada guru sains yang akan memberi jawaban berhelah dengan kata-kata ‘tak perlu tanya sangat, yang penting kita percaya air hujan bersih, siapa tidak minum akan mati.’


Lihat bagaimana Allah melayan manusia dengan hujah dan dalil dalam surah al-Baqarah ayat 259, “Atau apakah (kamu tidak memerhatikan) seorang lelaki yang melalui sebuah negeri yang temboknya sudah roboh menutupi atap-atapnya. Dia berkata, ‘bagaimanakah Allah akan menghidupkan negeri ini yang sudah hancur?’ Maka Allah mematikannya (lelaki) selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, ‘Berapa lama kamu tinggal di sini?’ Lelaki ini menjawab. ‘satu atau setengah hari sahaja.’ Allah berkata, ‘Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Lihatlah juga kepada keldaimu (yang mati, tinggal tulang), dan Kami jadikan kamu sebagai tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah kepada tulang-belulang (keldai) itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali dan membalutinya dengan daging’. Selepas jelas baginya (perihal Allah menghidupkan orang mati), dia pun berkata, ‘sesungguhnya aku yakin Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu’.”


Hari ini ada pula orang-orang menjual air yang dibotolkan yang kononnya sudah dibacakan sekian banyak ayat al-quran. Penjual dengan mudah memperdaya orang ramai dengan mitos kekuasaan air berkenaan bukan dengan hujah dan bukti, tetapi menekankan penting ayat al-Quran. Jelas dua dimensi yang berbeda. Jualannya laku kerana dia berjaya memutarkan fakta dan sikap taklid orang awam atas nama agama. Mujur penjual ini tidak memaksa membelinya.


Ada juga mendakwa sebagai pendakwah mempromosikan ‘Allah wujud tanpa tempat’ sebagai akidah para nabi, sejak nabi Adam hingga nabi Muhammad. Namun apabila diminta memberikan dalil ayat-ayat al-Quran mengenai frasa ayat itu, misalnya siapakah nabi-nabi yang menekankan tema ‘Allah wujud tanpa tempat’ sebagai keutamaan pengajaran tauhid kepada kaumnya, si pendakwah mencari helah. Kerana sedar gagal memberikan jawaban, untuk terus menguasai minda orang awam, maka dia berkata itu akidah yang benar. Tanpa hujah dan bukti, namun kerana kejahilan umah, si pendakyah masih mendapat tempat di masjid dan surau.


Kelemahan kita sebagai orang Melayu ialah menyerah secara multak seperti kepatuhan kepada raja zaman feudal terhadap orang-orang yang mengaku berilmu agama. Sebagaimana rakyat dahulu tidak mempersoal rajanya kerana menganggap raja sentiasa betul (takut dituduh menderhaka), maka orang-orang belajar agama juga bersikap demikian sekalipun di hadapannya ada al-quran yang mudah saja difahami ertinya kerana sudah ada terjemahannya. Oh ya, si pendakyah juga cekap memperdaya orang ramai dengan mengatakan orang yang bertanya itu mempunyai niat buruk dan cuba menimbul kekeliruan. Akhirnya, tiada siapa sanggup dituduh menderhaka kepada si pendakyah, dan terus-terus begitulah.


Manakah hujah dan bukti seperti yang diajarkan oleh Allah dalam al-Quran?