Pengikut

Isnin, September 04, 2017

PELAJARI sejarah tahlilan untuk mantapkan fahaman.

TAHLILAN atau majlis ibadah mengirimi pahala kepada arwah sangat mantap dalam budaya beragama masyarakat Nusantara. Jika ada kematian pastilah bertahlilan, sejak kematian sehingga selesai penguburannya berkali-kali dilakukan tahlilan mengikut kehendak orang yang hadir. Hampir semua majlis, seperti hari raya, perkahwinan, persediaan peperiksaan, persiapaan berhaji, majlis rombongan atau mahu membangun rumah, pasti dibuat tahlilan. Bagi mereka rugi jika tidak dibuat tahlian. Tahlilan sudah seperti shalat berjamaah pada zaman Nabi shallalahu alaihi wasallam, yang baginda dan para sahabatnya tidak meninggalkannya. Walhal tahlilan (semua susunan ayat yang dibaca, tujuan dan pilihan bertahlilan) tidak ada pada zaman Nabi kita.

Foto untuk hiasan saja

Berikut di bawah adalah kajian ilmiah pencinta Sunah Nabi shallalahu alaihi wasallam di Indonesia berkaitan tahlilan. Penulis membuat sedikit suntingan untuk disesuaikan dengan blog ini, termasuk menokok sumber rujukan iaitu buku Prof Dr Hamka. Silakan memahaminya!

Perintis, pelopor dan pembuka pertama penyebaran serta pengembangan Islam di Pulau Jawa adalah para ulama/mubaligh yang berjumlah sembilan orang, yang popular dengan panggilan Wali Songo. Atas perjuangan mereka, berhasil mendirikan sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berpusat di Demak, Jawa Tengah.

Para ulama yang sembilan dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa yang majoriti penduduknya beragama Hindu dan Buddha mendapat kesulitan dalam membuang adat istiadat upacara keagamaan lama bagi mereka yang telah masuk Islam.

Para ulama yang sembilan (Wali Songo) dalam mengatasi masalah adat istiadat lama bagi mereka yang telah masuk Islam terbahagi menjadi dua aliran iaitu aliran GIRI dan aliran TUBAN.

Aliran GIRI adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Sunan Giri (Raden Paku atau Ainul Yaqin) dengan para pendukung Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Drajat (Raden Qasim) dan lain-lain.

Dalam masalah ibadah aliran ini sama sekali tidak mengenal kompromi dengan ajaran Buddha, Hindu, kepercayaan dan animisme. Sesiapa yang secara suka rela masuk Islam lewat aliran ini, perlu sanggup membuang jauh-jauh segala adat tradisi lama yang bertentangan dengan syari’at Islam tanpa kecuali. Kerana murninya aliran dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam, maka aliran ini disebut Islam Putih.

Adapun aliran TUBAN adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga (Raden Sahid) yang didukung oleh Sunan Bonang (Raden Makhdum Ibrahim), Sunan Muria (Raden Umar Said), Sunan Kudus (Ja'far Shadiq), dan Sunan Gunung Djati (Syarif Hidayatullah).

Aliran ini sangat moderat, mereka membiarkan dahulu terhadap pengikutnya yang mengerjakan adat tradisi upacara keagamaan lama yang sudah mendarah daging sulit dibuang, yang penting mereka mahu memeluk Islam. Agar mereka jangan terlalu jauh menyimpang dari syari’at Islam maka para wali aliran Tuban berusaha agar adat istiadat Buddha, Hindu, dan animisme  diwarnai keislaman. Kerana moderatnya aliran ini maka pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikut aliran Giri yang “tegas”. Aliran ini sangat disorot oleh aliran Giri kerana dituduh mencampur-adukkan syari’at Islam dengan agama lain. Maka aliran ini dilabel sebagai aliran Islam abangan (campuran antara agama Islam dan tradisi agama lain seperti Hindu dan Buddha)

Dengan ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Brahmana, sebuah kitab yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan korban, sajian-sajian untuk sembahan dewa-dewa dan upacara menghormati roh-roh orang yang telah mati (nenek moyang) ada aturan yang disebut Yajna Besar dan Yajna Kecil.

Yajna Besar terbahagi menjadi dua bahagian iaitu Hafiryayajna dan Somayjna. Somayjna adalah upacara khusus untuk orang-orang tertentu. Adapun Hafiryayajna untuk semua orang. Hafiryayajna terbahagi pula menjadi empat bahagian iaitu : Aghnidheya, Pinda Pitre Yajna, Catur Masya, dan Aghrain. Dari empat macam tersebut ada satu yang sangat berat dibuang sampai sekarang bagi orang yang sudah masuk Islam iaitu upacara Pinda Pitre Yajna (suatu upacara menghormati roh-roh orang yang sudah mati).

Dalam upacara Pinda Pitre Yajna, ada suatu keyakinan bahawa manusia setelah mati, sebelum memasuki karman, yakni menjelma lahir kembali ke dunia dengan menjadi dewa, manusia, binatang dan bahkan menjelma menjadi batu, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup, dari 1-7 hari roh tersebut masih berada dilingkungan rumah keluarganya. Pada hari ke 40, 100, 1000 dari kematiannya, roh tersebut datang lagi ke rumah keluarganya. Maka dari itu, pada hari-hari tersebut perlu diadakan upacara saji-sajian dan bacaan mantera-mantera serta nyanyian suci untuk memohon kepada dewa-dewa agar rohnya si fulan menjalani karma menjadi manusia yang baik, jangan menjadi yang lainnya.

Pelaksanaan upacara tersebut diawali dengan Aghnideya, iaitu menyalakan api suci (membakar kemenyan) untuk berhubung dengan para dewa dan roh si fulan yang dituju. Selanjutnya diteruskan dengan menghidangkan saji-sajian berupa makanan, minuman dan lain-lain untuk dipersembahkan ke para dewa, kemudian dilanjutkan dengan bacaan mantra-mantra dan nyanyian-nyanyian suci oleh para pendeta agar permohonannya dikabulkan.

Musyawarah Para Wali

Pada masa para wali di bawah pimpinan Sunan Ampel, pernah diadakan musyawarah di antara para wali untuk memecahkan adat tradisi lama bagi orang yang telah masuk Islam. Dalam musyawarah tersebut Sunan Kalijaga selaku ketua aliran Tuban mengusulkan kepada majlis musyawarah agar adat istiadat lama yang sulit dibuang, termasuk di dalamnya upacara Pinda Pitre Yajna digantikan dengan unsur keislaman.

Usulan tersebut menjadi masalah yang serius pada waktu itu sebab para ulama (wali) tahu benar bahawa upacara kematian adat lama dan lain-lainnya sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Mendengar usulan Sunan Kalijaga yang penuh diplomatis itu, Sunan Ampel selaku penghulu para wali pada waktu itu dan sekaligus menjadi ketua sidang/musyawarah mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah tidak dikhuatirkan di kemudian hari, bahawa adat istiadat lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam, sehingga kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadikannya bid’ah?”

Pertanyaan Sunan Ampel tersebut kemudian dijawab oleh Sunan Kudus sebagai berikut :

“Saya sangat setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga”

Sekalipun Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Drajat keras membantah, akan tetapi majoriti anggota musyawarah menyetujui usulan Sunan Kalijaga, maka hal tersebut berjalan sesuai dengan keinginannya. Mulai saat itulah secara rasmi berdasarkan hasil musyawarah, upacara dalam agama Hindu yang bernama Pinda Pitre Yajna dilestarikan oleh orang-orang Islam aliran Tuban yang kemudian dikenal dengan nama nelung dino (kenduri hari ketiga), mitung dina (kenduri hari ketujuh), matang puluh (kenduri hari keempat puluh), nyatus (kenduri hari keseratus), dan nyewu (kenduri ulang tahun ketiga kematian).

Dari akibat lunaknya aliran Tuban, maka bukan saja upacara seperti itu yang berkembang subur, akan tetapi keyakinan animisme  serta upacara-upacara adat lain ikut berkembang subur. Maka dari itu tidak hairanlah muridnya Sunan Kalijaga sendiri yang bernama Syekh Siti Jenar merasa mendapat peluang yang sangat leluasa untuk mensinkritismekan ajaran Hindu dalam Islam. Dari hasil olahannya, maka lahir suatu ajaran klenik/aliran kesufian yang berbau Islam. Dan tumbuhlah apa yang disebut “Manunggaling Kaula Gusti” yang ertinya Tuhan menyatu dengan tubuhku (Wahdatul Wujud). Maka tatacara untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat solat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya tidak perlu dilakukan apabila mencapai tingkatan (maqam) tertentu.

Sekalipun Syekh Siti Jenar berhasil dibunuh, akan tetapi murid-muridnya yang cukup banyak sudah menyebar dimana-mana. Dari itu maka ajaran seperti itu hidup subur sampai sekarang.

Keadaan umat Islam setelah para wali meninggal dunia semakin jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama aliran Giri yang cuba mempengaruhi para raja Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menegakkan syari’at Islam yang murni mendapat kecaman dan ancaman dari para raja Islam pada waktu itu, kerana majoriti raja-raja Islam menganut aliran Tuban. Sehingga pusat pemerintahan kerajaan di Demak berusaha dipindahkan ke Pajang agar terlepas dari pengaruh para ulama aliran Giri.

Pada masa kerajaan Islam di Jawa, di bawah pimpinan raja Amangkurat I (1654-1677), seramai 7,000 orang ulama beraliran Giri telah ditangkap dan dibunuh di lapangan Surakarta kerana dituduh cuba mempengaruhi istana dan masyarakat. Melihat tindakan yang sewenang-wenangnya terhadap ulama aliran Giri itu, maka Raden Trunojoyo serta Santri Giri berusaha menyusun kekuatan untuk menyerang Amangkurat I yang kejam itu.

Pada masa kerajaan dipegang oleh Amangkurat II sebagai pengganti ayahnya, dia membalas dendam terhadap Trunojoyo yang menyerang pemerintahan ayahnya. Dia bekerja sama dengan VOC menyerang Giri Kedaton dan semua upala serta santri aliran Giri dibunuh habis-habisan, bahkan semua keturunan Sunan Giri dihabisi juga. Dengan demikian lenyaplah sudah ulama-ulama penegak Islam yang tegar. Ulama-ulama yang boleh hidup di masa itu adalah ulama-ulama yang lunak (moderat) yang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang ada. Maka bertambah suburlah adat-istiadat lama yang melekat pada orang-orang Islam, terutama upacara adat Pinde Pitre Yajna dalam upacara kematian.

Rujukan:

- K.H. Saifuddin Zuhn, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Al Ma’arif Bandung 1979.

- Umar Hasyim, Sunan Giri, Menara Kudus 1979.

- Solihin Salam, Sekitar Wali Sanga, Menara Kudus 1974.

- Drs. Abu Ahmadi, Perbandingan Agama, Ab. Siti Syamsiyah Solo 1977.

- Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Tri Karya, Jakarta 1961.

- Hasil wawancara dengan tokoh agama Hindu.

- A. Hasan, Soal Jawab, Diponegoro Bandung 1975.

- Prof. Dr. Hamka, Dari Perbendaharaan Lama,  Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan